Toimitus- ja sopimusehdot

Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Mainostakomo Oy:n digipainotuotteet.fi verkkokaupan (myöhemmin toimittaja) ja tilaajan väliseen tavaran kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, mikäli osapuolet eivät kirjallisesti toisin sovi.

TILAAJA

Tilaajana voi olla ainoastaan yritys tai niihin rinnastettava organisaatio (esim. yhdistys, seurakunta, kunta).

tilaus, tarjous ja sopimuksen synty

Tilaaja voi lähettää tilauksen verkkokaupan kautta, jolloin tilauksesta syntyy sopimus, kun toimittaja vahvistaa tilauksen tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Toimittajan tarjous tehdään sitoumuksetta välimyyntiehdoin. Toimittajan tarjouksesta syntyy sopimus kun tilaaja on hyväksynyt tarjouksen kirjallisesti tai sähköpostitse ja toimittaja vahvistaa tilauksen tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Toimittajalla on oikeus tarkistaa tilaajan luottotiedot ja peruuttaa tilaus.

HINNAT JA MAKSUEHDOT

Tuotteiden hinnat verkkokaupassa ovat alv 0%. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%. Maksuehto on ennakkomaksu. Sopimusasiakkaillemme maksuehto on 14 päivää toimituksesta, viivästyskorko on 8 %. Laskutus verkkolaskuna tai pdf-tiedostona tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Laskuun lisätään käsittely- ja laskutuskulu 3,50 €.

TOIMITUSAIKA

Toimittaja antaa tilauksesta erillisen tilausvahvistuksen, jossa on arvioitu toimitusaika. Toimitusaika lasketaan siitä hetkestä, kun tilaaja on maksanut tilauksensa ja hyväksynyt oikovedoksen. Toimittaja ei vastaa arvioidun toimitusajan ylittymisestä, mikäli tilaaja ei ole maksanut ennakkomaksua eräpäivään mennessä tai ei ole hyväksynyt oikovedosta. Mikäli tavaran toimittaminen viivästyy yli 14 päivää arvioidusta toimitusajasta toimittajasta johtuvista syistä, toimittaja on velvollinen suorittamaan tilaajalle viivästyssakkoa 0,5 % viivästyneen toimitusosan hinnasta kultakin päättyvältä täydeltä viikolta, kuitenkin enintään 10 % viivästyneen toimitusosan hinnasta. Viivästyssakko on ainoa seuraamus viivästyksestä. Mikäli tavaran toimittaminen viivästyy tilaajasta johtuvasta syystä ja toimittaja on estynyt suorittamasta toimitusta, toimittajalla on oikeus laskuttaa toimitus.

OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU

Omistusoikeus tavaraan siirtyy tilaajalle, kun sen hinta on kokonaisuudessaan maksettu toimittajalle. Vaaranvastuu tavaraan siirtyy tilaajalle, kun tilaaja on vastaanottanut tavaran.

TILAUKSEN PERUUTTAMINEN, PALAUTTAMINEN TAI TILAUKSEN PURKAMINEN

Tilaajalla ei ole peruutusoikeutta, kun sopimus on syntynyt. Tilaajalla ei ole palautusoikeutta. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, mikäli tilaaja hakeutuu yrityssaneeraukseen tai tilaajaa haetaan konkurssiin tai tilaaja muutoin todetaan varattomaksi. Toimittajalla on myös oikeus purkaa sopimus, mikäli tilaaja ei maksa vaadittua ennakkomaksua eräpäivään mennessä. Toimittajalla on oikeus purkaa tilaus, jos tilaaja ei hyväksy oikovedosta kuukauden sisällä tilauksesta. Purkaminen tapahtuu toimittajan kirjallisella ilmoituksella.

VIRHEVASTUU

Tuotteessa on virhe, ellei tavara vastaa sitä, mitä sopimuksessa on sovittu. Virhevastuu ei kata normaalia kulumista, eikä tilaajan tai kolmannen osapuolen toiminnasta aiheutuvaa vahinkoa. Tilaajan on ilmoitettava piilevästä virheestä toimittajalle 3 työpäivän kuluessa sen havaitsemisesta. Toimittajan virhevastuu on 3 kuukautta tuotteen luovutuksesta. Toimittajalla on virheen johdosta oikeus toimittaa tavara uudestaan tai korjata virhe tai toimittajan harkinnan mukaan palauttaa tuotteesta maksettu hinta tilaajalle. Tässä lueteltu virhevastuu on ainoa seuraamus tuotteessa olleesta virheestä.

VASTUU VAHINGOISTA

Toimittaja vastaa aiheuttamastaan välittömästä vahingosta korkeintaan tavaran myyntihintaan saakka. Osapuolet eivät ole velvollisia korvaamaan toisilleen aiheutuneita välillisiä vahinkoja, kuten tuotantotappioita, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. Kuljetuksen aikana tapahtuneesta vahingosta toimittaja on vastuussa vain, jos rahtikirjassa on maininta tuotteen tai pakkauksen vaurioitumisesta (vastaanottaja on tavaraa vastaanottaessaan tehnyt merkinnän kuljetusliikkeen rahtikirjaosaan). Mikäli tilaaja on itse tilannut kuljetuksen (tilaajan rahtisopimusnumerolla tilattu kuljetus), ja maksaa sen kuljetusliikkeelle, tilaajalla on velvollisuus esittää vaatimukset kuljetusliikkeelle kuljetuksen aikana tapahtuneesta vahingosta.

ylivoimainen este

Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan tilaajalle ylivoimaisen esteen kohdalla tilaajalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

MUUTOKSET

Sopimusta voidaan muuttaa vain osapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella.

REKLAMAATIOT JA RIITOJEN RATKAISU

Tilaaja on velvollinen tarkastamaan tuotteen vastaanotettaessa. Tilaajalla on velvollisuus tarkistaa pakkaus. Pakkauksen vaurioituminen on merkittävä tavaraa vastaanotettaessa rahtikirjaan. Reklamaatio on esitettävä 8 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Reklamaatio on tehtävä kirjallisesti. Toimittajan ja tilaajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei neuvottelut johda sovintoon, sopimukseen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa tai tilaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Mikäli tilaajan kotipaikka ei ole Suomessa, riitaisuudet käsitellään toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.